Polityka korzystania ze strony

Dostęp i korzystanie ze strony sklepu otwieraczenazamowienie.pl odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Korzystając ze strony, użytkownik zgadza się na obowiązujące zasady.

Właścicielem strony jest:
MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów

Warunki korzystania ze strony mogą być aktualizowane i zmieniane przez firmę w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik, wchodząc na stronę sklepu ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zasadami korzystania ze strony, obowiązującymi w momencie umieszczenia ich na stronie. Zapoznanie się z nimi jest jednoznaczne z ich akceptacją.

Ogólne zasady korzystania

Użytkownik zobowiązany jest do:
korzystania ze strony w zgodzie z warunkami, prawem obowiązującym w Polsce oraz jurysdykcjami, na terenie których przebywa, uzyskując dostęp do strony,
podawania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji,
nie ujawniania danych nielegalnych lub nieprawdziwych,
nie umieszczania na stronie, nie przekazywania i nie rozpowszechniania za jej pośrednictwem informacji szkodliwych, wulgarnych, rasistowskich, wszelkich innych, które są nielegalne, obraźliwe lub naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa własności intelektualnej).

Zasady udostępniania strony

Właściciel strony ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia do:
jej całkowitego, częściowego zamknięcia lub modyfikacji,
zawieszenia wszystkich lub wyszczególnionych usług, produktów,
usunięcia z niej towarów, promocji,
odmówienia dostępu do strony, w przypadku gdy użytkownik narusza którąkolwiek z zasad korzystania ze strony, polityki prywatności,
zgłoszenia przypadków łamania przepisów (m. in. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności), podania tożsamości użytkownika.

Prawa autorskie i własności intelektualnej

Wszystkie zdjęcia, elementy graficzne, ikony, logo, teksty, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów na stronie podlegają prawom autorskim, własności intelektualnej. Bezprawne wykorzystanie materiałów ze strony stanowi naruszenie praw właściciela sklepu, który może dochodzić wszelkich roszczeń z tego tytułu. Kopiowanie, przerabianie tekstów, zdjęć ze strony otwieraczenazamowienie.pl częściowo lub całościowo, bez pisemnej zgody, jest zabronione. Nie pozwala się także na wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych, w tym udostępnianie osobom trzecim. Z materiałów opublikowanych na sklepie można korzystać tylko dla użytku osobistego (zapoznanie się z ofertą, bieżącymi aktualnościami).

Prawo właściwe i jurysdykcja

Przedstawione zasady korzystania ze strony otwieraczenazamowienie.pl będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia z nimi związanego, będą rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Polityka prywatności i cookies

Gwarantujemy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Traktowane są jako poufne, dlatego strona przechowuje je, stosując zasady i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona stosuje pliki cookies. Więcej szczegółowych informacji uzyskasz po wejściu na stronę Polityka prywatności i cookies.

Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i firmy Modern Forms Sp. z o.o.. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe
MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów
(17) 742 13 69